آموزش

شرکت کاسپین ژیک صنعت همواره در کنار مشتریان خود به آموختن و آموزش مشغول است.

کمبود دوره های آموزشی در مرکز دانشگاهی و آموزشی بر اهمیت این امر می افزاید.

شرکت برای هر مشتری جدید یک دوره آموزش های فنی و تعمیر و نگهداری برگزار می کند. و در صورت تمایل و توافق یک دوره آموزشی برای بخش بیولوژی و تولید در نظر می گیرد.

به علاوه دفتر چه های راهنمای تعمیر و نگهداری سازه، تور ها و شناور های مزارع پرورش ماهی در اختیار خریدار قرار می گیرد.