بازدید معاونت سازمان شیلات ایران و مدیریت اداره شیلات نوشهر

بازدید معاونت سازمان شیلات ایران و مدیریت اداره شیلات نوشهر

بازدید آقای دکتر عبدالحی معاونت توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران و آقای مهندس رضوانی مدیریت اداره شیلات نوشهر از سایت پرورش ماهی در قفس در منطقه نوشهر. (مزرعه آبزی گستران ساحل مازندران – آگسام)