تبیین و تعریف اهداف پروژه

پروژه های پرورش ماهی در قفس مانند تمام پروژه های دیگر در اولین گام به بررسی اهداف و تعریف پروژه نیاز دارد.

انتظارات سرمایه گذاران از پروژه و ماموریت آن مشخص شد و طی یک برنامه مدون می شوند. رئوس کلی فعالیت ها، روش های کاری و تامین منابع نرم افزاری و سخت افزاری برای راه اندازی مزارع پرورش ماهی تعریف می شوند. توجیه پذیری طرح از لحاظ فنی و اقتصادی، نیاز های عملیاتی، روش ها، ارزیابی ریسک، . . . مورد توجه قرار می گیرند. صنعت پرورش ماهی در قفس یک صنعت و زنجیره بسیار گسترده است که شامل زیر مجموعه های بسیاری است که متقاضی این صنعت بایستی به تمامی آنها توجه داشته باشد.