تورها

انواع تورها : تور های اصلی پرورش ، تور های ضد پرنده ، تور های ضد شکار ، تور های نرسری و برداشت

شکل تور :  تور های مخروطی و استوانه ای   

ارتفاع تور : ارتفاع تور با توجه به شرایط دریا و سازه قفس، طراحی مزرعه پرورش ماهی و الگوی زیست گونه     پرورشی تعریف می شود.

چشمه تور : با توجه به نوع گونه پرورشی ، فرم بدن ، سن و وزن ماهی ورودی . . تعیین می شود.

 جنس تور : تور ها  معمولا از جنس PA ،  PE و یا UHMWPE  می باشند.

مهمترین ویژگی های فنی تور مقاومت آن به سایش، پارگی، فرسودگی و مقاومت در مقابل رسوبات مختلف  می باشد. تور ها یک کالای مصرفی بوده ولی مهمترین و پر کارترین بخش مزرعه پرورش ماهی در قفس از  نظر عملیاتی و  نگهداری محسوب می شوند.

 تور ها می توانند با مواد ضد رسوب و ضد خزه پوشش داده شوند و مقاومت بیشتری در مقابل رسوبات و   رشد جلبک و بارناکل ها  داشته باشند.