تبیین و تعریف اهداف پروژه

تهیه طرح و پیشنهاد

سفارش-و-تولید-قفس-پرورش-ماهی

سفارش و تولید

آموزش

گارانتی، کنترل و بازرسی

مشاوره مستمر