شرکت کاسپین ژیک صنعت همواره در کنار مشتریان خود به یاد گیری و یا آموزش دادن مشغول است. شرکت برای هر مشتری جدید یک دوره آموزش های فنی و در صورت توافق یک دوره آموزشی برای بخش بیولوژی در نظر می گیرد. به علاوه دفتر چه های راهنمای تعمیر و نگهداری سازه، تور ها و شناور های مزارع پرورش ماهی در اختیار خریدار قرار می گیرد.