شرایط جوی دریا، طوفان های مکرر، امواج سهمگین و جزر و مد های شدید، مزارع دریایی و کارکنان آنرا همواره به مبارزه ای سخت می کشاند. بهترین مزارع پرورش ماهی در قفس آنهایی هستند که تمامی اجزا قفس و سیستم مورینگ در ارتباط با یکدیگر طراحی شده و سیستم ساختاری یکپارچه داشته باشد.

تجزیه و تحلیل دقیق از شرایط جوی و سایر شرایط محیطی بسیار مهم هستند لذا مطالعات هیدرو دینامیکی ( به ویژه جریانات آب ، امواج و باد ها ) ، نقشه های توپوگرافی و شیب و جنس بستر دریا و سایر عوامل مورد بررسی قرار گرفته و فرآینـد های عملیاتی مشخص و جزئیات کار روشن می گردند.

در تهیه طرح موارد زیادی بایستی تعریف شوند از جمله :

  •  مکان یابی: انتخاب سایت دریا و محل استقرار قفس های پرورش ماهی، انتخاب سایت پشتیبان در خشکی
  •  انتخاب گونه پرورشی: بازار پسندی، قابلیت پرورش در قفس، دسترسی به بچه ماهی ، . . .
  •  انتخاب مزرعه: تکنـولوژی، ظرفیت پروژه، کیفیت و مدل مزرعه، ابعاد و تعداد قفس ها، چیدمان سیستم مزرعه پرورش ماهی، نیروی انسانی، تجهیزات، . . .

شرکت کاسپین ژیک صنعت در عین بهره مندی از بهترین و به روز ترین تکنولوژی های دنیا، آنرا با شرایط جغرافیایی و بومی هر منطقه سازگار می نماید تا مزارع بهترین بهره وری را داشته باشند.

لازم به تاکید است که پرورش ماهی در قفس یک حرفه تولیـدی و بسیار متاثر از مهندسی صنایع دریائی و علم اکولوژی دریا می باشد. لذا سرمایه گذاران و مدیران پروژه بایستی دارای نگرش تولید و دیدگاه های صنعتی باشند.

متقاضیانی که از گذشته به حرفه صیادی اشتغال داشته اند و یا از ساحل نشینان محسوب می شوند علیرغم مزایای زیاد نیز بایستی با دیدگاهی متفاوت به این حرفه نگاه کنند.