قفس در مزرعه پرورش ماهی

قفس های پرورش ماهی

سیستم مورینگ

تجهیزات

تور