شرکت کاسپین ژیک صنعت به عنوان یک شرکت دانش بنیان دارای بخش تحقیق و توسعه می باشد که با همکاری با مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور همواره در جستجوی راه کار های جدیدتر ، انتقال تجربیات جهانی و بهبود سیستم های مزارع پرورش ماهی است. در اختیار گذاشتن تجربیات مشتریان مختلف و ارائه نو آوری ها و حفظ ارتباط دائمی با مشتریان ازجمله وظائف این بخش محسوب می گردد.