مشاوره مستمر

شرکت کاسپین ژیک صنعت به عنوان یک شرکت دانش بنیان دارای بخش تحقیق و توسعه می باشد که با همکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور همواره در جستجوی راه کار های جدیدتر ، انتقال تجربیات جهانی و بهبود سیستم های مزارع پرورش ماهی است.

در اختیار گذاشتن تجربیات مشتریان مختلف و ارائه نو آوری ها و حفظ ارتباط دائمی با مشتریان ازجمله وظائف شرکت محسوب می گردد.