حفاظت از محیط زیست

هر ساله، میلیون ها زباله و دیگر آلودگی ها به دریا ها و اقیانوس ریخته میشوند. این آلودگی ها از کجا می آیند؟ به کجا می روند؟ برخی از آلودگی هابه سواحل ختم می شوند و با موج و جزر و مد شسته می شوند. بعضی...