تهیه طرح و پیشنهاد

شرایط جوی دریا، طوفان های مکرر، امواج سهمگین، جزر و مد های شدید، مزارع دریائی و کارکنان آنرا همواره به مبارزه ای سخت می کشاند. بهترین مزارع پرورش ماهی در قفس آنهائی هستند که تمامی اجزا قفس و سیسیتم مورینگ در ارتباط با یکدیگر طراحی شد و سیستم ساختاری یکپارچه داشته باشد. تجزیه و تحلیل دقیق از شرایط جوی و سایر شرایط محیطی بسیار مهم هسیتند لذا مطالعات هیدرو دینیامیکی (به ویژه جریانات آب ، امواج و باد ها )، نقشه های توپوگرافی، جنس و شیب بستر دریا و سایر عوامل موثر بر پروژه مورد بررسی قرار گرفته و فرآیند های عملیاتی مشخص و جزئیات کار روشن می گردند. در تهیه طرح موارد زیادی بایستی تعریف شوند از جمله :

  • مکان یابی : انتخاب سایت دریا و محل استقرار قفس ها ، انتخاب سایت پشتیبان در خشکی
  • انتخاب گونه پرورشی : بازار پسندی ، قابلیت پرورش در قفس ، دسترسی به بچه ماهی ، . . .
  • انتخاب مزرعه : تکنولوژی، ظرفیت پروژه ، کیفیت و مدل مزرعه ، ابعاد و تعداد قفس ها ، چیدمان سیستم مزرعه، نیروی انسانی لازم ، تجهیزات لازم ، . . .

شرکت کاسپین ژیک صنعت در عین بهره مندی از بهترین و به روز ترین تکنولوژی های دنیا، مزارع را با شرایط جغرافیائی و بومی هر منطقه سازگار می نماید تا مزارع بهترین بهره وری را داشته باشند.

لازم به تاکید است که پرورش ماهی در قفس یک حرفه تولیدی و بسیار متاثر از مهندسی صنایع دریائی و اکولوژی و علوم دریائی می باشد. لذا سرمایه گذاران و مدیران پروژه بایستی دارای نگرش تولید و دیدگاه های صنعتی باشند. متقاضیانی که از گذشته به حرفه صیادی اشتغال داشته اند و یا از ساحل نشینان محسوب می شوند علیرغم مزایای زیاد نیز بایستی با دیدگاهی متفاوت به این حرفه نگاه کنند.